หลักสูตรการอบรม Stratified Training สำหรับในแต่ระดับผู้จัดการหรือผู้บริหาร

หลักสูตรการอบรม Stratified Training สำหรับในแต่ระดับผู้จัดการหรือผู้บริหาร

2. หลักสูตรการอบรม Stratified Training สำหรับในแต่ระดับผู้จัดการหรือผู้บริหาร

การทำงานในแต่ละประเภทนั้น องใช้ทักษะและความชำนาญที่แตกต่างกัน ซึ่งขี้นอยู่กับลักษณะงานและธุรกิจนั้นๆ ตามหลักการของ Prof. Robet Katz ได้ระบุว่า การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีสามทักษะดังต่อไปนี้

 • ✓ ทักษะการพัฒนาบุคลากร (การสอนและการแนะนำ, การสร้างทีม, การสื่อสารต่างวัฒนธรรม)
 • ✓ ทักษะทางด้านความคิด (กลยุทธิ์การวางแผนทางธุรกิจ, การคิดอย่างมีเหตุผล, การแก้ปัญหา)
 • ✓ ทักษะด้านเทคนิค (การวิเคราะห์, การทำการตลาด และอื่นๆ)

< ex. 1 > การฝึกอบรมความเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการ

< ex. 1 > หลักสูตรการฝึกอบรมความเป็นผู้นำสำหรับผู้จัดการ

วัตถุประสงค์

 • การเข้าใจในองค์ประกอบของการแสดงความเป็นผู้นำในองค์กร
 • การเรียนรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละสถานการณ์ของธุรกิจ

รายละเอียดหลักสูตร

 1. บทนำ
  • อะไรคือความเป็นผู้นำ
  • หลักสำคัญของการเป็นผู้นำ
  • ประเภทและลักษณะของความเป็นผู้นำ
 2. ทักษะการเป็นผู้นำและการสื่อสาร
  • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและอื่นๆ
  • การแจ้งเพื่อให้ดำเนินการ การโน้มน้าวให้ผู้อื่นดำเนินการ
 3. การเป็นผู้นำกลุ่ม
 4. การวิเคราะห์ตนเองและหน้าที่

■ สำหรับระดับการศึกษา (ปริญญา) และทักษะของผู้จัดการหรือบริหารนั้นต้องแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับการจัดการและลักษณะธุรกิจ

ตามหลักการของ Prof. Robert Katz นั้น ผู้จัดการและผู้บริหารทุกท่าน ควรมีสามทักษะในการบริหารงาน

en_skillgraph_img

PAGE TOP